BEAUTY: Roger&Gallet | Day D and special thank you to the special postman

Postman with letters

The postman rings and whispers and looks around to make sure no one else is listening and says that today is the big D-Day when special packages are delivered especially for special people who deserve what’s in it and those packages smell very special, after roses and they are tied with a special transparent bow that only he and I can see and they say those packages have a special charm. That they will change my morning, my day and, if I want, my life.

2 minutes read | 3 hours work

That morning was different, that day was different, that wind was blowing in a different direction, that bell at the front door was ringing a different tune…

Because that unnamed PR agency has so much patience with me that it wouldn’t even fit in a liter parfume flacone and puts the kind of trust in me that is only placed in secret tresors, I decided… and I did it again. I rewrote my last post

because I realized

that

Roger&Gallet didn’t come up with their entire fragrance collection in few  minutes, like it took to write my last post, but it took much longer. Maybe a lifetime. Who knows. Maybe it needed a glass of garnet red Bordeaux, maybe it needed a strong morning coffee, two or three, maybe countless, maybe a few sleepless nights and maybe waking up from a dream, and maybe it was a long-term plan, and maybe it needed a big budget calculation. But somehow I feel that it was a joy. Above all, joy. And the desire to do something big. For people. For human. Like me. I am openin the package. The bell plays a different tune.

And I’m grateful, because not everyone has the opportunity to try something new, just like that. In a moment, after one email, another email, and suddenly a postman rings at the door, I am openin the package that comes to office, where I work. I pretend in front of my colleague as if I normally receive such extraordinary packages. She doesn’t know yet, but I already know that there will definitely be something for her inside.

Maybe Roger&Gallet knew it. Because maybe they were standing by my bed at that moment eavesdropping on my dreams and caught them in a big porcelain jar, maybe they know more now than I think. Maybe they know that what I need is a new wind in my hair, a new energy, a change, a new life, a new scent that will provoke my senses enough to tell me to get up and go and just be. The one you always wanted to be. Self-confident, beautiful, kind and above all happy. And the scent of Rose will guide you to it with the greatest effort. And now, as I pour the Rose shower gel from the tube into my left palm, now that I rub myself with new positive energy in this moment, now I believe that everything will be different. And I let myself be guided by that positive vision. Meanwhile, the smell takes over my senses. Rose. Roger. Gallet. I don’t rely on anything else at that point. I sell my soul to Roger and to Gallet. I stand completely naked and defenseless in the shower and there is nothing else. Only me and a warm rain is falling, I feel my body slowly, drop by drop, being charged with positive energy. I want not to stop. I am the rain, I am a water, I smell the roses that someone gives today to someone who is worth it…

someone that loves roses.

The postman rings and whispers and looks around to make sure no one else is listening and says that today is the big D-Day when special packages are delivered especially for special people who deserve what’s in it and those packages smell very special, after roses and they are tied with a special transparent bow that only he and I can see and they say those packages have a special charm. That they will change my morning, my day and, if I want, my life.

A big thank you to the special postman who delivers the special packages.

To ráno bolo iné, ten deň bol iný, ten vietor vial iným smerom, ten zvonček pri vchodových dverách zvonil inou melódiu…

Pretože nemenovaná PR agentúra má so mnou toľko trpezlivosti, že by sa to nezmestilo ani do litrového flakónu a vkladá do mňa také množstvo dôvery, aké sa vkladá len do tajných trezorov, rozhodla som sa… urobila som to ešte raz a poriadne. Prepísala som svoj posledný post

lebo som si uvedomila,

že

Roger&Gallet nevymysleli celú svoju voňavú kolekciu za päť minút, tak ako trvalo približne napísanie môjho posledného postu, ale trvalo oveľa dlhšie. Možno celý život. Ktovie. Možno to chcelo pohár granátovo červeného Bordeaux, možno to chcelo silnú rannú kávu, dve, či tri, možno nespočet, možno pár bezsenných nocí a možno prebudenie zo sna a možno to bol dlhoročný plán a možno to chcelo veľkú kalkuláciu rozpočtu. Ale tak nejak cítim, že to bola radosť. Predovšetkým radosť. A túžba urobiť niečo veľké. Pre ľudí. Pre človeka. Ako som ja. Otváram balíček. Zvonček hraje inou melódiou.

A som vďačná, pretože nie každý má tú možnosť vyskúšať niečo nové, len tak. Za okamih, za jeden email, druhý email, a náhle zvoní poštár u dverí, otváram balíček, ktorý príde do práce. Tvárim sa pred kolegyňou, akoby som takéto neobyčejné balíčky dostávala bežne. Ona ešte nevie, ale ja už viem, že sa v balíčku nájde určite aj niečo pre ňu.

Možno to Roger&Gallet vedeli. Lebo možno stáli v tej chvíli pri mojej posteli a odpočúvali moje sny a chytili ich do veľkej porcelánovej nádoby, možno teraz vedia viac, než si myslím. Možno vedia, že to, čo potrebujem je nový vietor do vlasov, novú energiu, zmenu, nový život, novú vôňu, ktorá vyprovokuje moje zmysly natoľko, že mi povie vstaň a choď a buď. Tým kým si vždy chcela byť. Sebavedomou, krásnou, milou a predovšetkým šťastnou. A vôňa Rose ťa k tomu bude s tou najväčšou snahou viesť. A teraz, keď lejem z tuby do svojej ľavej dlane sprchový gel Rose, teraz, keď sa v tomto momente potieram novou pozitívnou energiou, teraz tomu verím, že všetko bude inak. A tou pozitívnou vidinou sa nechávam viesť. A v tom momente tomu všetkému verím natoľko, že by som zapredala svoju jedinú a poslednú čivavu Miu. A vôňa medzitým opantáva moje zmysly. Rose. Roger. Gallet. V tom momente nespolieham na nič iné. Zapredávam svoju dušu Rogerovi a Galletovi. Stojím úplne nahá a bezbranná v sprche a nič iné neexistuje. Len ja, voda šumí, je mi teplo, prší teplý dážď, cítim, ako sa moje telo pomaly, kvapku za kvapkou nabíja pozitívnou energiou. Túžim neprestať. Som dážď, som voda, voniam po ružiach, ktoré dnes niekto daruje niekomu, kto za to stojí…

niekto, kto miluje ruže.

Zvoní poštár a šepká a obzerá sa naokolo, aby sa presvedčil, že nik iný nepočúva a vraví, že dnes je veľký deň D, kedy sa doručujú neobyčajné balíčky špeciálne pre špeciálnych ľudí, ktorí si to, čo je v ňom zaslúžia a tie balíčky voňajú veľmi špeciálne, po ružiach a sú obviazané špeciálnou priehľadnou mašľou, ktorú vidí len on a ja a vraj tie balíčky majú zvláštne čaro. Že vraj zmenia moje ráno, môj deň a ak budem chcieť tak aj môj život.

Veľké poďakovanie patrí špeciálnemu poštárovi, ktorí doručuje špeciálne balíčky.