BEAUTY: Philips Sonicare | Toothbrush | Keep smiling no matter what

schweizer influecer

| 2 minutes read | 2 hours work |

Multitasking is one of my favorite things. Several questions run through my head. Is he afraid of visiting the dentist? How much did he pay for bleaching? Are those teeth artificial? What brush does he use and what toothpaste? Would I kiss him? Uh-huh. Probably not today.

!function(w,i,d,g,e,t){d.getElementById(i)||(element=d.createElement(t),element.id=i,element.src=\”https://widgets.rewardstyle.com\”+e,d.body.appendChild(element)),w.hasOwnProperty(g)===!0&&\”complete\”===d.readyState&&w[g].init()}(window,\”shopthepost-script\”,document,\”__stp\”,\”/js/shopthepost.js\”,\”script\”)

JavaScript is currently disabled in this browser. Reactivate it to view this content.

What do you look at first meeting someone new? Into the eyes? None of you evaluate Hublot, recalculate the value of Bally shoes, check beautiful blue eyes, make-up, teeth? I look at the teeth all the time. And maybe it\’s because I\’m trying with all my strength to understand the swiss german and I peek words out of the strangers lips. In addition, I check the teeth. Multitasking is one of my favorite things. Several questions run through my head. Is he afraid of visiting the dentist? How much did he pay for bleaching? Are those teeth artificial? What brush does he use and what toothpaste? Would I kiss him? Uh-huh. Probably not today.

Beautiful teeth are not just a jewel, a fear or an investment in beauty, health and the future. For many people they are a business card.

In my head there is a film with Kate Blanchett – Hanna, how precisely she cleans her teeth in front of the mirror with all possible tools, and I can only say wow. Maybe she should go to a dental congress and show everyone what a thorough cleaning should look like in practice. All I do is use Curaprox toothbrush and some interdental brush here and there. No, I don\’t even have a dental thread.

Since the beginning, my dental hygienist advised me to use the Philips Sonicare electric toothbrush. She said it is the best on the market. I was scared of a big purchase and I resisted for a long time and thought that Curaprox would be enough for me. Well, it was not enough. And from the usual one-year visit to Swiss Smile became four.

And this week I finally got to buying an electric toothbrush. It was in the morning, just before the visit to the hygienist. Again in installments and back to Media Markt. Click, click, click and the brush is at home. No credit card used.

My dilemma was only one, but huge. I could not decide between powder pink and pearl white with rose gold details. So I evaluated the design and recalculated the price and considered which one would fit in my bathroom best and I went for the rosegold one. But I thought I would not finish the order in my whole life.

Electrick toothbrush Philips Sonicare not only looks good. Beneath all that it is beautiful, it\’s an ultrasmart machine that can not only clean your teeth on a regular basis. It has five functions – in addition to average cleaning, white, sensitive, gum care, deep clean. I\’m impressed. The selected program, which is controlled by a single button on the brush, lights up with a pleasant relaxing soft white light. Cleaning is easy and after the first try you will get used to the gentle vibration, which has a different intensity in each of the five programs.

The toothbrush is charged in such a sophisticated wireless way that I can\’t professionally name it, but it looks fantastic and it\’s practical. The charger is actually a cup with a rose gold bottom. You insert the tooth brush into the cup and it charges. All I had to do was swap two shelves in the bathroom closet without the help of a man and put the cord from the cup into the power.


Another nice surprise was a charging case for the brush. You have it photographed in detail, of course. It is woven from glittering rose gold threads, has a magnetic closure and a small Philips logo. You will find a charging port on the side. Of course, there is also a charging cable for it. Great for travel. Stylish, hygienic and practical.

I am sincerely looking forward to my dental hygienist again and I hope that I will see contentment and a feeling of satisfaction in her face and that she will no longer have to think secretly in her mind what a pig I really am.

Curaprox has been a great friend to me for a long time, but I have to say goodbye and thank you and I welcome Philips Sonicare.

Have a lovely day everyone and keep smiling.

Kam pozerať, pri prvom kontakte s človekom. Do očí? Nikto z vás nehodnotí Hublot, neprepočítava hodnotu topánok od Bally, krásne modré oči, make-up, zuby? Ja pozerám na zuby neustále. A možno je to kvôli tomu, že sa snažím silou mocou porozumieť švicer dutš a tak načúvam s nastraženými ušami a odkukávam slová z pier. Popritom omrknem zuby. Multitasking je jednou z mojich najobľúbenejších vecí. Hlavou mi prebehne niekoľko otázok. Má strach z návštevy zubára? Koľko dal za bielenie? Sú tie zuby pravé? Akú používa kefku a akú zubnú pastu? Bozkávala by som sa ním? Mhm. Dnes asi nie.

Krásne zuby nie sú len klenotom, postrachom, či investíciou do krásy, zdravia a budúcnosti. Sú pre mnohých vizitkov.

V hlave mám film s Kate Blanchett – Hanna, ako si pred zrkadlom precízne čistí zuby všetkými možnými nástrojmi a pri tej predstave si poviem len wow. Možno by mala ísť prednášať na nejaký zubársky kongres a ukázať všetkým, ako má dôkladné čistenie vyzerať v praxi. Ja sa zmôžem len na zubnú kefku Curaprox a sem-tam nejakú tú medzizubnú kefku. Keď sa mi náhodou zachce. Nie, nemám ani niť.

Moja zubná hygienistka mi od začiatku radila elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare. Vraj je najlepšia na trhu. Dlho som odolávala a myslela si, že mi Curaprox bude stačiť. Nestačil. A z bežnej jednoročnej návštevy v Smiss Smile sa stali štyri.

A tento týždeň som sa konečne dokopala ku kúpe elektricke zubnej kefky. Bolo to ráno, tesne pred návštevou hygienistky. Zase na splátky a zase v Media Markt. Klik, klik, klik a kefka je doma. Bez použitia kreditky.

Moja dilema bola len jedna. Zato obrovská. Nevedela som sa rozhodnúť medzi pudrovo ružovou a perleťovobielou s ružovozlatými detailami. A tak som hodnotila dizajn a prepočítavala cenu a uvažovala, ktorá sa mi viac hodí do kúpelne a vyhralo ružové zlato. Ale myslela som, že sa k úspešnej objednávke v živote nedopracujem.

Elektrická zubná kefka Philips Sonicare nielen dobre vyzerá. Pod všetkým tým krásnym je to vymakaná mašinka, ktorá dokáže nielen zuby bežne vyčistiť. Má päť funkcií – okrem čistenie clean, aj white, sensitive, gum care, deep cleen. Som ohúrená. Zvolený program, ktorý sa ovláda jedným jediným tlačítkom, ktoré na kefke nájdete, sa rozsvieti príjemným bielym svetlom. Čistenie je jednoduché a už po prvom čistení si zvyknete na jemné vibrovanie, ktoré má pri každom z piatich programov inú intenzitu.

Kefka sa nabíja takým tým sofistikovaným bezdrôtovým spôsobom, ktorý odborne neviem nazvať, ale vyzerá to fantasticky a je to praktické. Nabíjačka je vlastne pohár s ružovozlatým dnom. Vložíte kefku do pohára a nabíjate. Jediné, čo som musela urobiť bolo prehodenie dvoch poličiek v kúpeľňovej skrinke bez pomoci chlapa a strčiť kábel od pohára do zástrčky.

Ďalším prekvapením bolo nabíjacie púzdro na kefku. Máte ho detailne nafotené samozrejme. Je tkané z trblietavých ružovo zlatých nití, má magnetické zatváranie a malé logo Philips. Na bočnej strane nájdete port na nabíjanie. Je k nemu samozrejme aj nabíjací kábel. Skvelé na cesty. Vkusné, hygienické a praktické.

K mojej zubnej hygienistke sa úprimne teším a dúfam, že uvidím spokojnosť a pocit zadosťučinenia v jej tvári a že si už v duchu nebude musieť myslieť aké som ja vlastne prasa.

Curaprox mi bol dlho skvelým priateľom, ale týmto sa s ním lúčim. A vítam Philips Sonicare.

Majte všetci krásny deň a usmievajte sa.

swiss influencer
philips sonicare
toothbrush philips sonicare
media markt philips sonicare
philips sonicare
luwa areal
ema dulakova