LOOK: Once Upon a Time

zalando

thoughts come in silence
as uninvited guests
for attention
in your head
they sit down for coffee
and argue
about nothing

there was such an indescribable silence everywhere. Only the sparrows tweeted, and from near and far you could hear their cheeky tweet. Such a silence, which when it is written, only with a big S. Such a silence as a silence before a storm, like a deaf-mute bell, like a daffodil, like the sun, like a big nothing. It was as if a star had fallen in a spectacular silent applause. At that time, there was something to desire, and today I have not only one wish as usual, but 7 billion wishes. One for each person.

The silence had lasted for weeks, and the sparrows continued to tweet and people who had been running nonsensically back and forth until recently were locked up at home. They fear silence. The brave ones went out to the streets with a mouth protecion, the bravest ones are no longer here.

People got used to the solitude and most importantly, to themselves. Life slowed down for a moment, and the most beautiful feeling in the world was inhalation and exhalation. There was no laughter in the streets and parks, but there was fear. Suddenly life had a completely different meaning and value. They feared rich, they feared poor, feared powerful, they feared stupid and wiser even more.

Nothing was needed at that time. No makeup and expensive clothes, it didn’t matter who had what car. The only thing that mattered was life. Someone has a ton of toilet paper, someone has full cellar of a flour, someone has spaghetti, so much that he could tie the globe, someone had nothing. This someone was afraid.

The fear was not felt, not seen, and not heard. Only those cheeky sparrows and their tweet. People were afraid of each other, they did not trust each other, did not touch and bypassing each other. „2 meter abstand“ was written in the newspaper.

And whatsapp messages were written this style – How are you? I\’m still breathing, I\’m still here.

Tweet.

v tichu prichádzajú myšlienky
jak nezvaní hostia
na kus reči
v hlave
posadajú ku káve
a hádajú sa
o ničom

všade navôkol bolo to také neopísateľné ticho. Len vrabce čvirikali a z blízka i z diaľky bolo počuť to ich drzé čvirik. Také to veľké ticho, ktoré keď sa píše, tak len s veľkým T. Také to ticho ako ticho pred búrkou, ako hluchonemý zvon, ako narcis, ako slnko, ako veľké nič. Ako keby mala spadnúť hviezda za veľkolepého tichého aplausu. Vtedy sa zvykne niečo želať, a ja dnes nemám len jedno želanie ako obvykle, ale 7 miliárd želaní. Za každého človeka jedno.

To ticho trvalo už týždne a vrabce neprestávali čvirikať a ľudia, ktorí ešte pred nedávnom hystericky pobehovali nezmyselne sem a tam, sa odrazu zamkli doma. Báli sa ticha. Tí odvážnejší vyšli do ulíc s rúškom, tí najodvážnejší tu už nie sú.

Ľudia si zvykli na samotu a čo je najdôležitejšie na samého seba. Život sa na chvíľu spomalil a najkrajší pocit na svete bol nádych a výdych. V uliciach a parkoch nebolo počuť smiech, ale bol cítiť strach. Odrazu mal život úplne iný zmysel a cenu. Báli sa bohatí, báli sa chudobní, báli sa mocní, báli sa hlúpi a múdrejší ešte viac.

V tej chvíli nebolo potrebné nič. Žiadny makeup a drahé šaty, bolo jedno, kto má aké auto. Jediné na čom záležalo bol v tej chvíli život. Niekto mal okrem toho tonu toaletného papiera, niekto plnú pivnicu múky, niekto špagiet toľko, žeby nimi obviazal zemeguľu, niekto nemal nič. Ten niekto sa bál.

Ten strach nebol cítiť, nebol vidieť a nebolo ho počuť. Len tie drzé vrabce a ich čvirik. Ľudia sa báli jeden druhého, nedôverovali si navzájom, nedotýkali sa a obchádzali sa okľukou. 2 meter abstand. Čítalo sa v novinách.

A správy na whatsappe sa písali štýlom – Ako sa máš? Ešte dýcham, ešte tu som.

Čvirik.

StyledayFriday
zalando dress
zalando kleid
StyledayFriday
StyledayFriday
zalando fashion
zalando tasche
swiss blogger
swiss blogger
slovenska blogerka