IT: Earphones Kygo E7/900-R

Finally, I will be able to dance at 3am on the balcony, without disturbing my neighbors and without holding the ipad in my hand and be strapped to the ipad with cable of my old earphones.

This will not be any sophisticated review of some well-paid IT, but my very personal experience. Nobody has bribed me and nobody gave me anything. My sister, who tried to get me out of depression and from a locked flat and a closed head …

And

after five minutes, I was addicted to these earphones and I am telling you that it was really hard for me to put them in the charger for a while. When discharging, the sound is weakened and amplified again. This is a sign that they need to recharge their wireless batteries. The charger is really practical and has a sixth sense. Practical in that way you charge it once in a while, you can throw it in your purse, because it\’s small like a woman\’s hand and when you need to recharge your earphones after a few hours, just put them in that little black box. The sixth sense is that they automatically turn off the music as soon as you put it in the box and the music will continue and play over the phone. The box has a USB cable. I\’m just charging it through my laptop. Four small blue LEDs are flashing in the box to indicate how much the box is charged. You\’ll also see how much your earphones are charged on your phone. The earphones also light sligtly. But really little. You don\’t have to worry about any flashes from your ears.

Device connected, power on and other voice signals will assure you that the headphones are working and are then connected to the device. Maybe it would work also without it, but it\’s not something that bothers me. And the voice is of a woman. I imagine the voice of a beautiful woman…

Headphones are designed for both ears separately. It is almost impossible to insert the right in the left ear and vice versa. In addition, they are described by the L and R characters. They have three different sizes. I use the middle one.

Press the right earphone to amplify the sound. Reduce it by pressing the left handset. This is very practical.

I also tested the distance. You don\’t have to carry the telephone with you at all the time. It can handle 20 meters with ease. Maybe 30.

And you can make calls over them. And when you get a message on whatsapp or messenger or any application, you don\’t have to worry, you\’ll hear it.

When it comes to design, yes, I also looked at it when searching the web. Maybe I should write mainly because no numbers and signs and codes would tell me anything at all. And simply, I was attracted to the unknown and I wanted to know more. I was not afraid to buy anything I do not know, because in Switzerland you can return the goods within a few days if they do not suit you. And that\’s why I got it. The material is matte rubber, at least according to me. Haha. And when I\’m wrong, I\’m sorry. It\’s not wrong to be wrong. Step Five. Stop worrying about being wrong. Another important thing was the shape of the earphones. They hold in ears perfectly.

It took me longer to discover all the features. At least I think all of them. I am self-taught. Almost in everything. Just to read and count taught me at a school. Thanks.

At the end I would like to congratulate Kyga. Great job.

Konečne budem môcť tancovať ráno o tretej na balkóne, bez toho, aby som rušila svojich susedov a bez toho, aby som držala v ruke ipad a bola k nemu pripútaná slúchadlami s káblom.

Toto nebude žiadna sofistikovaná recenzia nejakého dobre plateného ajťáka, ale moja osobná skúsenosť. Nikto ma nepodplatil a nikto mi nič nedaroval. Vyhajpovala ma sestra, ktorá sa ma snažila dostať z depresie a zamknutého bytu a zatvorenej hlavy…

A

už po piatich minútach som si vypestovala závislosť na týchto slúchadlách a poviem vám, že to znášam naozaj ťažko, keď ich musím na chvíľu odložiť do nabíjačky. Pri vybíjaní sa zoslabuje a zase zosilňuje zvuk. To je znak toho, že potrebujú dobiť svoje wireless baterky. Nabíjačka je naozaj praktická a má šiesty zmysel. Praktická v tom smere, že ju nabijete raz za čas, hodíte do kabelky, lebo je malá ako ženská dlaň a keď potrebujú slúchadlá po niekoľkých hodinách dobiť, tak ich len vložíte do tej malej čiernej krabičky. Šiestym zmyslom je automatické vypínanie hudby hneď po tom, čo ich vložíte do krabičky a hudba bude pokračovať a hrať cez mobil. Krabička má usb koncovku. Akurát ju nabíjam cez svoj laptop. V krabičke svetielkujú štyri malé modré diódy, ktoré signalizujú, na koľko percent ja krabička nabitá. Ďalej na mobile taktiež uvidíte, na koľko sú slúchadlá nabité. Slúchadlá taktiež decentne svetielkujú. Ale naozaj minimálne. Žiadnych bleskov šľahajúcich z uší sa nemusíte báť.

Device connected, power on a ďalšie hlasové signály vás ubezpečia a informujú, že slúchadlá fungujú a sú následne pripojené k zariadeniu. Možno by to šlo aj bez toho, ale nie je to niečo, čo by mi vadilo. A hlas je ženy. Predstavujem si hlas krásnej ženy…

Slúchadlá sú navrhnuté pre obe uši zvlášť. Je takmer nemožné vložiť pravé do ľavého ucha a naopak. Naviac sú popísané znakmi L a R. A nielen to. Majú tri rôzne nástavce, tri rôzne veľkosti. Ja používam prostrednú veľkosť.

Keď chcete zosilniť zvuk, stačí pritlačiť na pravé slúchadlo. Znížite ho stlačením ľavého slúchadla. To je náramne praktické.

Testovala som aj vzdialenosť. Nie nemusíte nosiť telefón stále pri sebe. Zvládnu s ľahkosťou 20 metrov. Možno 30.

A môžete cez ne aj telefonovať. A keď vám príde správa na whatsapp alebo messenger alebo do akejkoľvek aplikácie, nemusíte sa báť, budete to počuť.

Čo sa dizajnu týka, áno, pri hľadaní na webe som pozerala aj na to. Možno by som mala napísať hlavne na to, pretože žiadne čísla a znaky a kódy by mi nepovedali vôbec nič. A jednoducho, lákalo ma nepoznané a chcela som vedieť viac. Nie nebála som sa kúpiť niečo, čo nepoznám, pretože vo Švajčiarsku môžete tovar do niekoľkých dní vrátiť ak vám nevyhovuje. A aj preto som do toho šla. Materiál je matný kaučuk, aspoň podľa mňa. Haha. A keď sa mýlim, tak mi prepáčte. Veď mýliť sa je ľudské. Krok päť. Prestať sa báť mýliť. Ďalšia dôležitá vec bola tvar slúchadiel. Len nech držia v ušiach. A poviem vám držia.

Trvalo mi dlhšie, než som objavila všetky funkcie. Aspoň si myslím, že všetky. Som totiž samouk. Takmer vo všetkom. Len čítať a počítať ma naučili v škole. Vďaka.

Na konci by som chcela zagratulovať Kygovi. Skvelá práca.