EVENT: Baselworld 2014

basel world

One should go to the biggest jewelry exhibition in the world – Baselworld 2014 in Switzerland prepared, because it is enormous exhibition, it sprawls in several halls and on several floors. I downloaded to my phone apps like Brand Book 2014 ang Baselworld Guide 2014, which includes a map and a list of brands and I also printed map of parking for press and one beautiful sunny Sunday i went there.
Človek by mal ísť na najväčšiu exhibíciu šperkov na svete – Baselworld 2014 vo Švajčiarsku pripravený, pretože je to exhibícia enormná, rozlieha sa v niekoľkých pavilónoch a na niekoľkých poschodiach. Stiahla som si do mobilu aplikáciu Brand Book 2014 a Baselworld Guide 2014, ktorá zahŕňa mapu a zoznam značiek, vytlačila mapu parkoviska pre press a v jednu krásnu slnečnú nedeľu vyrazila.
The plan was simple – to see the biggest diamond, the longest chain of pearls and most precise watch ever, everything to document and show you the sensations.

Sometimes does not go all according to plan. After a few minutes in the hall 1.1 I was afraid to pull half kilogram camera from my handbag and ask anything, because all I heard was only no photo please, only invited (Swarovski, Hublot and was really looking forward to see the feathered watch at the Dior and others). I even felt in some moments like a thief of the Mona Lisa. Photos that I took are only fragments from the exhibition, because most of the jewelry was not allowed to take pictures, even with the press badge, which I luckily got. All around could be seen feared CEOs, scared that they could lose their exceptional designs. I went to Basel with high expectations, but in the end I was disappointed and confused, why am I there, what am I supposed to do there and what is the purpose of this largest worldwide exhibition. I assumed – to show, to interest and sell. But if to some stands you even can not go in, nor take pictures or reach someone from the PR team, because you are not invited, because you are not a celebrity or other form of VIP, it complicates things a bit. Instead of photo I can only describe by words a beautiful diamond necklace, made ​​of platinum and of hundreds 0.2 carat diamonds, because of which I stopped to breathe for a moment… But how big imagination do You have – my fellow followers? Would itbe enough for you this post without pictures?

Many brands had a truly impressive presentation, behind which stood the best designers ever and it is hard to say which one was the best. Impressed me Emporio Armani with his safe-deposit entrance, Swarovski with embellished Mini Cooper, Fabergé and Charriol.

Plán bol jasný – vidieť najväčší diamant, najdlhšiu reťaz perlí a najpresnejšie hodinky vôbec, všetko to poriadne zdokumentovať a ukázať vám senzácie.

Niekedy však nejde presne všetko tak, ako by sme chceli. Už po niekoľkých minutách v hale č. 1.1 som sa bála vytiahnuť polkilový fotoaparát z kabelky a čokoľvek sa opýtať, pretože všetko čo som počula bolo len no photo please, only invited (Swarovski, Hublot a Dior, do ktorého som sa tešila na hodinky s páperím a ďalší). Dokonca som si v niektorých chvíľach pripadala ako zlodej Mony Lisy. Fotky, ktoré som nafotila, sú len fragmenty exhibície, pretože väčšinu šperkov skrátka nebolo povolené fotiť a to ani s press legitkou, ktorú som šťastne dostala. Doteraz nechápem, k čomu mi vlastne bola.? Všade okolo bolo možné vidieť vystrašených CEO, ktorí sa obávali, žeby mohli prísť o svoje výnimočné dizajny. Do Baselu som vyrazila s veľkým očakávaním, ale nakoniec som bola sklamaná a celá zmetená z toho, prečo tam vlastne som, čo tam mám vôbec robiť a čo je účelom tejto najväčšej celosvetovej výstavy. Predpokladala som, že ukázať, zaujať a predať. Ale ak do niektorých stánkov nemôžete ani vstúpiť, ani fotiť, ani zastihnúť niekoho z PR tímu, pretože nie ste pozvaní, pretože nie ste celebrita alebo iná forma VIP, tak to veci trochu komplikuje. Namiesto fotky môžem len slovami opísať nádherný diamantový náhrdelník, vyrobený z platiny a stoviek 0.2 karátových diamantov, kvôli ktorému som na chvíľku prestala dýchať… Ale akú veľkú predstavivosť máte Vy – moje čitateľky? A stačil by vám tento príspevok bez obrázkov?

Veľa značiek malo vskutku impresívnu prezentáciu, za ktorou stáli najlepší dizajnéri vôbec a je ťažké povedať ktorá z nich bola najlepšia. Zapôsobil na mňa Emporio Armani so svojim trezorovým vchodom, Swarovski s vykamienkovaným Mini Cooperom, Fabergé a Charriol.

mini cooper

For example, such a Breitling tried to impress you with a pool full of fish. And yes. People were stopping by and looked and stopping by and watched. And of course me too. But I thought – from where are all those fish? Are they borrowed or stolen? They must miss somewhere. Where is the Nemo?

Napríklad taký Breitling sa snažil zaujať bazénom plným rýb. A áno. Ľudia sa zastavovali a pozerali a zastavovali a pozerali. A ja samozrejme tiež. Ale pomyslela som si – odkiaľ sú všetky tie ryby? Sú požičané alebo ukradnuté? Niekde musia chýbať. A kde je Nemo?

fish tank

Another breathtaking jewelry I found at Pasquale Bruni, De Grisogono, Schoeffel, a ring of 18 carat gold, with a pink coral admit and diamonds for $ 23000 at brand Sutra Jewels, which decorate Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obama and many other beautiful women all around the world and it decorate my instagram profil as well here.

Ďalšie dych berúce šperky som našla v Pasquale Bruni, De Grisogono, Schoeffel, prsteň z 18 karátového zlata, s ružovým korálom uprostred a diamantmi za $ 23000 u značky Sutra Jewels, ktorá zdobí Jennifer Lopez, Taylor Swift, Michelle Obamovú a mnoho ďalších krásnych žien po celom svete a zdobí aj môj instagramový profil tu.

Pasquale Bruni

It takes 5 years to pearl oyster to become from a grain of sand, the lofty 3 centimeter pearl. I had no idea there is such a thing possible. Australian brand Autore puts them on the thread and offers for (hold on) $ 1000000. If you are a bit dizzy of those zeros, would be better if I will write it in word – million dollars.

Perlorodke trvá 5 rokov, než sa zo zrnka piesku stane vznešená 3 centimetrové perla. Vôbec som netušila, že je niečo také možné. Australská značka Autore ich navlieka na jednu niť a ponúka za (držte sa) $ 1000000. Ak sa vám z toľkých núl trochu točí v hlave, tak to radšej napíšem slovom – milión dolárov.

pearls

At Baselworld 2015 of course I\’m going too. I will get dressed as Elvis, I will arm myself with a hidden camera, microphone and other conveniences, that I could bring you the best of.

Na Baselworld 2015 sa samozrejme chystám tiež. Tentoraz sa prezlečiem za Elvisa, vyzbrojím skrytou kamerou, mikrofónom a ďalšími vymoženosťami, len aby som vám mohla priniesť the best of.


Ema